Niniejszy regulamin określa:

  warunki korzystania ze Sklepu www.dive.shop.pl,

  warunki składania zamówień na produkty dostępne,

  dostarczania zamówionych produktów Kupującemu,

  uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów,

  uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

  zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej na terenie Rzeczypospolitej. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Abacus Internet Solutions Więcko sp. j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kraśnięta 83, 80-177 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, NIP 9570871618. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklep@dive.shop.pl, formularz kontaktowy.

Warunki korzystania

Do przeglądania asortymentu Sklepu www.dive.shop.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera,

  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Warunki realizacji zamówienia

  Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu www.dive.shop.pl

  Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "KUP TERAZ" znajdującego się przy wybranym towarze.

  Wybrany towar lokowany jest w koszyku, gdzie widoczna jest:

  nazwa wybranego towaru,

  cena jednostkowa brutto wybranego towaru,

  ilość sztuk do zakupu,

  koszt wysyłki Kurierem w opcji wysyłki przedpłaconej lub za pobraniem - do wyboru przez Kupującego,

  sposób płatności.

  Następnie Kupujący wskazuje w Koszyku:

  dane do wysyłki - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy składającej zamówienie, adres, na który przedmiot zamówienia ma być dostarczony, wraz z numerem telefonu niezbędnym do realizacji dostawy zamówionego towaru oraz adresem e- mail potrzebnym do przesłania Kupującemu informacji o przebiegu zamówienia,

  dane do wystawienia Faktury VAT.

Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.

  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane Kupujących są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:

  Imię

  Nazwisko,

  Telefon kontaktowy,

  Adres dostawy towaru (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto)

  Adres poczty elektronicznej (e-mail).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom niezwiązanym z bezpośrednią realizacja zamówienia. Dane będą udostępnione Dostawcy oraz Firmie kurierskiej wyłącznie celem realizacji zamówienia Kupującego.

Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych - zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zasady ochrony danych osobowych, tzw. Polityka Prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem: http://www.www.dive.shop.pl/home/polityka-prywatnosci.php

  Po podaniu danych wymaganych do realizacji sprzedaży i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem go, Kupujący potwierdza zamówienie przyciskiem "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".

  Po wysłaniu zamówienia następuje przeładowanie strony i wyświetlenie podsumowania - szczegółów zamówienia, wraz z informacją o danych wysyłki oraz informacją, że zamówienie zostało zapisane i jeżeli Kupujący wybrał opcję przedpłaty - oczekuje na opłacenie. Szczegóły zamówienia wysyłane są jednocześnie do Kupującego na podany podczas zamawiania adres mailowy. W przypadku Zamówień płatnych za pobraniem konieczne jest potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez kontakt mailowy po otrzymaniu przez Nabywcę maila ze szczegółami zamówienia.

  Prosimy Kupujących, aby zwrócili uwagę na prawdziwość i poprawność podawanych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

Dostarczanie zamówionych produktów

  Zamówienia z opcją przedpłaty, za które wpłaty zostały w dni robocze od poniedziałku do piątku:

  zaksięgowane na naszym koncie,

  lub w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 - poprawnie potwierdzone przez podmiot realizujący płatność,

staramy się nadać tego samego dnia, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

  Zamówienia z opcją wysyłki za pobraniem staramy się nadawać tego samego dnia roboczego, najpóźniej wysyłane są w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego podczas zamawiania towaru adres.

 

Uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy

  Kupujący ma prawo anulowania zamówienia. O swojej decyzji może poinformować Sklep telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. W przypadku gdy anulowane zamówienie nie zostało jeszcze wysłane a zostało przedpłacone Sklep zwróci koszt zamówienia - koszt towaru i wysyłki.

  Jeżeli towar został już wysłany Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Może tego dokonać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Po odesłaniu towaru nastąpi zwrot ceny sprzedaży - przelewem na konto wskazane przez Kupującego, niezwłocznie - najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanego towaru.

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

  Sklep www.dive.shop.pl dokłada wszelkich starań aby oferowany towar był pełnowartościowy. Każdorazowo przed wysyłką butle podlegają kontroli: zawartości gazu w butli oraz sprawności reduktora butli. Ważymy butle, sprawdzamy ciśnienie, testujemy reduktor.

  Kupujący, w przypadku stwierdzenia niezgodności ma prawo reklamacji. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego produktu lub produktów do Sklepu www.dive.shop.pl z opisem reklamacji.

  Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego - Sklep wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności będzie dokonany przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustaw dotyczących sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014.07.10 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego Regulaminu Sklep poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

W związku z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna Morenowe Wzgórze 417, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mail: iod@dive.shop.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług oraz sprzedaży towarów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych i ich poprawiania Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
- prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych, 
Art.  21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzoru  (obecnie Prezesa  Urzędu  Ochrony  DanychOsobowych), Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
kontakt w powyższym zakresie: iod@dive.shop.pl.